Nadácia TUBAPACK

 

 

 

Poslaním Nadácie TUBAPACK je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne

Poslaním Nadácie TUBAPACK je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne. Naším zámerom je prispievať k lepšej vzdelanosti ľudí, skvalitniť zdravotníctvo, ochraňovať životné prostredie, uchovávať kultúrne dedičstvo našej krajiny, podporovať talenty v oblasti kultúry a športu a podávať pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. Nadácia prostredníctvom podporovania kvalitných programov pomáha realizovať aktivity s verejnoprospešným účelom, ktoré posilňujú základné hodnoty spoločnosti, v ktorej žijeme.

Najvyšším orgánom Nadácie TUBAPACK je Správna rada. Jej členovia schvaľujú a usmerňujú činnosť nadácie. Štatutárnym orgánom nadácie je správca, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.

Účelom nadácie je:

  • rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
  • rozvoj a ochrana prírodných a kultúrnych hodnôt a pamiatok
  • ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
  • ochrana a tvorba životného prostredia
  • ochrana života a zdravia
  • rozvoj a podpora vzdelávania, vedy a umenia
  • rozvoj a podpora telovýchovy a športu
  • sociálna pomoc rodinám a jednotlivcom

Programové zameranie

 

Zdravie a zdravotníctvo

Podporujeme aktivity a projekty v oblasti zdravotníctva s cieľom skvalitniť prevenciu a ochranu zdravia a pomôcť vytvoriť vyhovujúce podmienky v zdravotníckych zariadeniach pre liečbu pacientov. Poskytujeme príspevky na zlepšenie vybavenia nemocníc a prispievame k skvalitneniu starostlivosti o pacientov.

Vzdelávanie a rozvoj talentov

Prispievame k rozvoju spoločnosti prostredníctvom aktívnej podpory partnerských projektov viacerých mimovládnych organizácií a škôl. Podporujeme moderné školy, motivujeme dobrých učiteľov a pomáhame rozvíjať nadanie detí.

Tvorba a ochrana životného prostredia

Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí k našim prioritám. Zdravé životné prostredie a zdravý spôsob života sú v súlade so zdravým a hodnotným prežívaním života každého z nás. Zachovanie prírody sa zabezpečuje ochranou a šetrným využívaním prírodných zdrojov.

Kultúra a šport

Prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva a podporujeme projekty zamerané na ochranu kultúrnych pamiatok a oživenie zvykov a tradícií. Medzi naše priority patrí aj podpora športu a športovo nadaných detí v našom regióne.

Sociálne regionálne projekty

Každá z týchto oblastí obsahuje projekty podpory, ktoré sú orientované na zamestnancov spoločnosti TUBAPACK a širokú verejnosť na celom území Slovenskej republiky, prioritne však v meste Žiar nad Hronom a v žiarskom regióne.

Podporené projekty:

 

Pohronské ľadové medvede

Pohronské ľadové medvede

Celoslovenská akcia spolku Pohronské ľadové medvede, uskutočnená vo vodnej nádrži Bejvoč pri Žiari nad Hronom

Prvý kozí festival

Prvý kozí festival

"Prvý kozí festival" v obci Janova Lehota, ktorého usporiadateľom bola kozia Farma B+B.

Na krídlach anjelov

Na krídlach anjelov

Benefično kultúrne podujatie "Na krídlach anjelov" v Žiari nad Hronom

Kremnické laso 2019

Kremnické laso 2019

ZUŠ J.L. Bellu v Kremnici - podpora súborových, festivalových a súťažných aktivít v roku 2019 Kremnické laso - celoslovenská hudobná súťaž

Najvýznamnejšími podporovateľmi nadácie sú:

 

Kontaktné osoby

 

Ing. Michaela Dovcová
Správca nadácie

dovcova.michaela@tubapack.sk
+421/(0)45/ 601 5311
+421/(0)45/ 601 5312

Ing. Adriána Gottasová
Revízor nadácie

gottasova.adriana@tubapack.sk
+421/(0)45/ 601 5339
+421/(0)45/ 601 5312

Adresa:
 

Nadácia TUBAPACK
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom

nadacia@tubapack.sk

Máte záujem podporiť Nadáciu TUBAPACK? Môžete tak urobiť:

  • prostredníctvom poukázania 2 % zo zaplatenej dane v prospech Nadácie TUBAPACK
  • finančným darom poukázaným na účet Nadácie TUBAPACK SK0311000000002941046464

 

 

Ďakujeme!