Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločnosti TUBAPACK, a.s.

SK EN DE RU

Názov projektu: Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločnosti TUBAPACK, a.s.

Prijímateľ: TUBAPACK, a.s.

Sídlo prijímateľa: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

Miesto realizácie projektu: Ladomerská Vieska, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický samosprávny kraj

Začatie projektu: 07/2014

Ukončenie projektu: 12/2014

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Kód výzvy: KaHR-21SP-1301

Výška poskytnutého príspevku: 304 657,80 €

Celkové oprávnené výdavky: 553 956,00 €

 

Stručný opis projektu:

Realizáciou opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti, konkrétne modernizáciou osvetlenia skladových priestorov, zateplením obvodového plášťa objektu vrátane výmeny brán a okien, modernizáciou systému chladenia výrobnej haly a výmenou strešných svetlíkov dôjde k úspore výdavkov na energie a celkových prevádzkových nákladov.

 

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti a prostredníctvom úspor energie rast konkurencieschopnosti spoločnosti TUBAPACK, a.s.

 

Výsledky realizovaného projektu:

Znížením energetickej náročnosti prostredníctvom zlepšenia tepelnoizolačných vlastností objektu výrobnej haly a efektívnejšieho využívania energie sa prispeje k zníženiu spotreby primárnej energie, k zníženiu nákladov na energie, k zvýšeniu prevádzkovej flexibility spoločnosti.

 

www.economy.gov.sk

www.siea.sk