Zavedenie inovatívnej technológie a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TUBAPACK, a.s. pri výrobe Al túb (TUBOMATIK)

SK EN DE RU

31.8.2010 (aktualizované 31.10.2012)

 

V marci 2012 ukončila spoločnosť TUBAPACK, a.s. realizáciu projektu „Zavedenie inovatívnej technológie a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TUBAPACK, a.s. pri výrobe Al túb“. Projekt bol realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-111SP-0902/0357/26 zo dňa 6.8.2010.

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre TUBAPACK, a.s. vydala dňa 18. 6. 2010 Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán konajúci v mene Riadiaceho orgánu - Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky.

Žiadosť bola podaná v rámci operačného programu OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1,1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách.

Projekt je spolufinancovaný z ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja. Investícia do Vašej budúcnosti.

Rozhodnutie je v súlade s § 14 a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

 

Názov projektu: Zavedenie inovatívnej technológie a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TUBAPACK, a.s. pri výrobe Al túb

Opis projektu: Zavedenie inovatívnej technológie, modernej linky na výrobu hliníkových túb, ktoré budú spĺňať najvyššie kvalitatívne požiadavky zákazníkov.

Názov a sídlo prijímateľa: TUBAPACK, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

Miesto realizácie projektu: Žiar nad Hronom, Ladomerská Vieska, Areál ŽHS

Termín realizácie projektu: august 2010 – marec 2012

Výška poskytnutého príspevku: 2 994 443,73 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 5 988 887,46 EUR

 

www.economy.gov.sk | www.opkahr.sk | www.europa.eu | www.siea.gov.sk