Zavedenie inovatívnej technológie a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TUBAPACK, a.s. pri výrobe Al túb (KÓNUSOVAČKA)

SK EN DE RU

10.6.2010 (aktualizované 31.7.2012)

 

V novembri 2011 ukončila spoločnosť TUBAPACK, a.s. realizáciu projektu „Zavedenie inovatívnej technológie a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TUBAPACK, a.s. pri výrobe Al túb“ . Projekt bol realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg.č. KaHR111DM-0901-065/2010 zo dňa 18.5.2010.

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre TUBAPACK, a.s vydala dňa 31.3.2010 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania ako sprostredkovateľský orgán konajúci v mene Riadiaceho orgánu - Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky.

Na základe rozhodnutia ministra hospodárstva č. 25/2011 zo dňa 29.4.2011 zabezpečuje od dňa 11.06.2011 činnosti súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov v rámci Opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej "OP KaHR"), doteraz vykonávané Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej "NARMSP"), Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej "SIEA").

Žiadosť o poskytnutie NFP bola podaná v rámci operačného programu OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1, 1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, „Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách“ (schéma pomoci de minimis).

Projekt je spolufinancovaný z ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja. Investícia do Vašej budúcnosti.

Rozhodnutie je v súlade s § 14 a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

 

Názov projektu: Zavedenie inovatívnej technológie a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TUBAPACK, a.s. pri výrobe Al túb

Opis projektu: Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu hliníkových túb kónického tvaru, ktorých hlavnou výhodou je možnosť ich ukladania „do seba“, čo výrazne znižuje priestor na ich skladovanie ako aj prepravné náklady.

Názov a sídlo prijímateľa: TUBAPACK, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

Miesto realizácie projektu: Žiar nad Hronom, Ladomerská Vieska, Areál bývalých závodov

Termín realizácie projektu: november 2010 – november 2011

Výška poskytnutého príspevku: 490 000,00 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 980 000,00 EUR

 

www.economy.gov.sk | www.opkahr.sk | www.europa.eu | www.siea.gov.sk