Udržateľnosť

SK EN DE RU

Budúcnosť máme vo svojich rukách

 

Budúcnosť našej planéty nám nie je ľahostajná. Neustále sa snažíme zavádzať nové prístupy v našej práci tak, aby sme zodpovednými krokmi prispeli k trvalej udržateľnosti, a tým k ochrane životného prostredia.

Hliníková tuba Go Green! je unikát

Hliník ako taký je materiálom, ktorý nemá vo svete konkurenciu. Je materiálom, ktorý sa môže donekonečna opätovne využívať a tým vytvárať nové hodnoty s minimálnym odpadom a zaťažením životného prostredia. Hliník je jednoducho kovom budúcnosti, aj preto má v súčasnosti prívlastok „kov tretieho tisícročia“. Je 100% obnoviteľný. Jeho recyklácia vyžaduje iba 5% energie potrebnej na výrobu primárneho kovu po prvýkrát.

Trvalý obal

Tuba Go Green! je vyrobená zo 100% recyklovaného hliníka. Odpad, ktorý vznikne pri výrobe hliníkovej tuby sa následne zhodnocuje a použije na výrobu hliníkovej kaloty, ktorá je základným prvkom výroby hliníkovej tuby. Tuba Go Green! + je vyrobená nie z industriálneho odpadu, ale z vyseparovaného odpadu spotrebiteľov, ktorého podiel sa snažíme neustále zvyšovať. Nielen samotné tuby, ale i uzáver použitý pri výrobe túb Go Green! a Go Green! + je 100% PCR materiál – post consumer recycled materiál (plastový materiál vyseparovaný z odpadu spotrebiteľov). Posolstvom Go Green! túb je „znovupoužiť, zredukovať a zrecyklovať“, pretože budúcnosť máme vo svojich rukách :-)

Prednosti Go Green! tuby

100% obnoviteľnosť materiálu

100% PCR materiál na uzávere

Zníženie uhlíkovej stopy

Eco-friendly

100% recyklovateľnosť tuby

5% potreba energie na opätovnú výrobu

Zníženie hmotnosti

User-friendly

My a udržateľnosť.

Trvalý a zodpovedný prístup k našej planéte

Ľudia sa čoraz viac zaujímajú o svet okolo seba, globálne výzvy sa stávajú našimi osobnými a snaha o udržateľný životný štýl nás núti citlivejšie vnímať aj iné hodnoty produktov, ako len cenu a kvalitu. Prístup trvalej udržateľnosti je súčasťou našej podnikovej stratégie. Ciele v tejto oblasti sa snažíme napĺňať vo všetkých našich činnostiach v rámci celého hodnotového reťazca, pretože veríme, že neustále zlepšenia sú ruka v ruke s pokrokom a hospodárskymi výsledkami.

Trvalá udržateľnosť sa týka nás všetkých, našich rozhodnutí, nášho správania. Trvalá udržateľnosť neznamená, že sme zdedili zemeguľu od našich rodičov, ale znamená, že sme si ju požičali od našich detí. Preto sa snažíme začleniť tento prístup – „používaj, ale neznič, zachovaj“ do každodennej práce našich zamestnancov. Kladieme vysoký dôraz na environment, v dôsledku čoho sa zamestnanci pravidelne zúčastňujú na školeniach, ktoré prispievajú k zvyšovaniu environmentálneho povedomia.

Naše kroky k trvalej udržateľnosti

Všetci by sme mali čo najlepšie využívať zdroje, ktoré máme, aby sme zachovali cyklus udržateľnosti. Neexistuje začiatok ani koniec ekonomického produkčného procesu, je to stály kolobeh – finálne výrobky a technologický odpad sa musia raz opäť dostať do počiatočného bodu ďalšieho produkčného cyklu. Myslime a konajme tak, aby sme zachovali zdravú budúcnosť aj pre ďalšie generácie. Dnes, zajtra, pozajtra.

Znižovanie množstva odpadu

Ľudstvo vyprodukuje približne 2,12 miliardy ton odpadu ročne. Odpad tvorený zväčša obalmi rôzneho druhu zaplavuje našu planétu. Minimalizovať vznik odpadov musíme v prvom rade od seba samých. Základom minimalizácie vzniku odpadov je šetrná, menšia spotreba. Nemenej dôležitá je separácia, na ktorú kladieme v TUBAPACKu veľký dôraz. Separačné nádoby sú označené motivačnými výveskami, ktoré motivujú našich zamestnancov k triedeniu odpadov. Odpad z drevených obalov a obalov z papiera a lepenky sa recykluje, alebo odovzdáva do domácností, kde má energetické a materiálové využitie.

Používanie udržateľných materiálov

Hliník ako taký je materiálom, ktorý nemá vo svete konkurenciu. Nevyužitý potenciál má obzvlášť pri nízkej obalovej hmotnosti pri balení akýchkoľvek výrobkov, pretože patrí medzi najľahšie využiteľné materiály. Môže sa donekonečna opätovne využívať, a tým vytvárať nové hodnoty s minimálnym odpadom a zaťažením životného prostredia. Hliník je jednoducho kovom budúcnosti, aj preto má v súčasnosti prívlastok „kov tretieho tisícročia“. Je 100% obnoviteľný. Jeho recyklácia vyžaduje iba 5% energie potrebnej na výrobu kovu po prvýkrát. Má totiž nenahraditeľné úžitkové vlastnosti a schopnosť „rozumného“ využívania energie.

ISO 14001

TUBAPACK sa hrdí certifikátmi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001. Okrem spomenutého disponujeme aj potvrdením zhody výrobkov národným certifikačným orgánom – VÚSAPL a tiež certifikátom správnej výrobnej praxe – GMP. Osobitnú pozornosť venujeme ISO 14001 – snažíme sa o nasledovanie environmentálnych aspektov, ktoré sa viažu na celú infraštruktúru spoločnosti a všetky činnosti, a tak regulovať environmentálny dopad na životné prostredie. Naším prvoradým cieľom je chrániť životné prostredie.

Recyklovanie

Odpady, ktoré vznikajú pri vykonávaní našich podnikateľských aktivít sa zneškodňujú alebo zhodnocujú (recyklujú). Z celkového vyprodukovaného množstva odpadov dokážeme zhodnotiť až 85%, pričom sa jedná o technologické plasty, sklo, znečistené oleje, obaly z kovu a obaly z papiera a lepenky. Najdôležitejším prvkom v oblasti recyklácie našich odpadov je hliníkový odpad. Technologický odpad z hliníkovej výroby sa odovzdáva na druhotné spracovanie. Hliníkový odpad je teda 100 % recyklovaný. Recyklácia hliníku je jednoduchá, ale v prvom rade účinná. Spotreba energie behom recyklácie vyžaduje iba 5% energie potrebnej k výrobe primárneho hliníka.

Čistenie odpadového vzduchu a vody

Ľudstvo vyprodukuje približne 2,12 miliardy ton odpadu ročne. Odpad tvorený zväčša obalmi rôzneho druhu zaplavuje našu planétu. Minimalizovať vznik odpadov musíme v prvom rade od seba samých. Základom minimalizácie vzniku odpadov je šetrná, menšia spotreba. Nemenej dôležitá je separácia, na ktorú kladieme v TUBAPACKu veľký dôraz. Separačné nádoby sú označené motivačnými výveskami, ktoré motivujú našich zamestnancov k triedeniu odpadov. Odpad z drevených obalov a obalov z papiera a lepenky sa recykluje, alebo odovzdáva do domácností, kde má energetické a materiálové využitie.

Opätovné použitie energie

Pri likvidácii emisií v regeneratívnej spaľovni odpadových plynov Enetex, vzniká odpadový vzduch o teplote 200 °C, ktorý prechádza cez rekuperačný výmenník. Ten zachytáva tepelnú energiu o výkone 100 kW, ktorá sa následne transformuje a využíva na vykurovanie alebo chladenie priestorov spoločnosti. Týmto dokážeme ušetriť 864 MWh tepelnej energie.

EcoVadis

Na podporu udržateľnosti sme sa stali partnerom medzinárodnej platformy EcoVadis. Hodnotenie EcoVadis pokrýva širokú škálu systémov nefinančného riadenia vrátanie vplyvov na životné prostredie, prácu a ľudské práva, etiku a trvalo udržateľné obstarávanie. Hodnotiace kritériá nám poskytujú usmernenie v oblastiach, ktoré môžeme zlepšiť a zamerať tak naše snahy o udržateľnosť a zlepšenie spoločensky zodpovedného podnikania.

Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov

Máme vlastnú fotovoltaickú elektráreň, ktorú tvorí 384 ks fotovoltaických panelov o celkovom výkone 100 kW. Zo slnečnej energie dokážeme ročne vyrobiť 95 000 kWh elektrickej energie, ktorá by vedela pokryť napr. bežnú ročnú spotrebu 20 ks rodinných domov.

Znižovanie uhlíkovej stopy

Aj procesy v našej výrobe zanechávajú svoju stopu. Naším cieľom je minimalizovať uhlíkovú stopu pri výrobe túb a zároveň maximálne využiť príležitosti, ktoré nám z toho vyplývajú. Každoročné zisťovanie uhlíkovej stopy je základom vylepšovania vlastných procesov, porovnávania sa s inými spoločnosťami a znižovania našich emisií skleníkových plynov. Hliník je kľúčovým stavebným prvkom pre nízkouhlíkovú cirkulárnu ekonomiku.

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

Už v roku 2014 realizovala naša spoločnosť projekt na zvýšenie energetickej efektívnosti. Znížením energetickej náročnosti prostredníctvom zlepšenia tepelnoizolačných vlastností objektu výrobnej haly a efektívnejšieho využívania energie prispieva k zníženiu spotreby primárnej energie, k zníženiu nákladov na energie a k zvýšeniu prevádzkovej flexibility spoločnosti.

My a spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR)

Aj my sa snažíme správať sa zodpovedne a eticky v našom podnikaní a tak prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju. Zároveň sa snažíme prispievať k zlepšovaniu kvality života zamestnancov, ich rodín, lokálnej komunity a spoločnosti ako celku.
Udržateľné podnikanie je jediný podnikateľský model, ktorý môže priniesť dlhodobé výsledky a bude relevantný pre budúce generácie. Uvedomujeme si výhody, ktoré z CSR vyplývajú:

  • Umožňuje manažovať riziká
  • Pomáha zvyšovať zisk
  • Pomáha znižovať náklady
  • Zvyšuje dlhodobý potenciál spoločnosti
  • Podporuje inováciu
  • Pomáha budovať dôveru a značku
  • Umožňuje manažovať ľudské zdroje

V rámci nášho zodpovedného podnikania sme sa v roku 2017 rozhodli založiť Nadáciu TUBAPACK, ktorej zámerom je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne. Snažíme sa prispievať k lepšej vzdelanosti ľudí, skvalitniť zdravotníctvo, ochraňovať životné prostredie, uchovávať kultúrne dedičstvo našej krajiny, podporovať talenty v oblasti kultúry a športu a podávať pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. Nadácia prostredníctvom podporovania kvalitných programov pomáha realizovať aktivity s verejnoprospešným účelom, ktoré posilňujú základné hodnoty spoločnosti, v ktorej žijeme. Viac info o Nadácii TUBAPACK nájdete tu.